EQUA Tvarumo politika

TVARUMO POLITIKA 

Įmonė patvirtino šį dokumentą, kuris paskutinį kartą buvo atnaujintas 2023 m. rugpjūčio 23 d.

TIKSLAS 

UAB „LTD group“ yra oficialus prekės ženklo EQUA, įsteigto EQUA d.o.o. Slovėnijoje, distributorius Lietuvoje. Šiuo dokumentu „LTD group“ (toliau EQUA arba įmonė) apibrėžia savo poziciją tvarumo (aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. ESG)) klausimais ir įvardija pagrindinius savo šių sričių valdymo principus. 

TAIKYMO SRITIS 

EQUA tvarumo politika (toliau Politika) yra taikoma internetinės parduotuvės, veikiančios Lietuvos teritorijoje, veikloje, apimant pirkėjus, partnerius, darbuotojus, tiekimo grandinės atstovus ir kitas suinteresuotąsias šalis, kurios prisiliečia prie EQUA veiklos. 

TVARUMO PRINCIPAI 

EQUA įsipareigoja siekti ir įgyvendinti darnios veiklos principus aplinkosaugos, socialinių veiksnių ir valdysenos srityse. Šioje Politikoje, EQUA išskiria svarbiausias savo poveikio temas kiekvienoje iš šių sričių, bei apibrėžia jų valdymą.

APLINKOSAUGOS SRITIS 

EQUA rūpinasi tvarios gamtos išsaugojimu ir savo ruožtu prisideda prie Europos žaliojo kurso programos bei Paryžiaus susitarimo dėl grynojo CO2 išmetamo kiekio neutralizavimo iki 2050 m. Įmonė skiria ypatingą dėmesį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo, tvaraus produkto bei pakuotės iniciatyvoms. 

1.1 ŠESD EMISIJOS IR ENERGIJOS EFEKTYVUMAS 

Nors EQUA neturi įtakos tiesioginei gamybos grandinei, įmonė įsipareigoja stebėti ir mažinti savo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, siekdama sušvelninti neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai. Savo ruožtu, EQUA numato stebėti ir apriboti nereikalingą elektros vartojimą įmonėje. Įmonė taip pat numato pradėti vertinti savo veiklos tiesioginį (1 srities), ir netiesioginį (2 ir 3 srities) ŠESD emisijų kiekį. 

1.2 PERDIRBAMOS MEDŽIAGOS 

EQUA skiria ypatingą dėmesį antriniam žaliavų bei produktų panaudojimui, taip prisidėdama prie ribotų gamtos išteklių vartojimo mažinimo. Didžioji dalis įmonės produktų yra pagaminti iš perdirbamų medžiagų. Tokiu būdu, įmonė mažina pirminių žaliavų gavybos poreikį, bei aplinkai kenksmingų procesų, susijusių su produktų pagaminimo procesais, mažinimo. 

1.3 PRODUKTO DIZAINO IR GYVAVIMO CIKLO VALDYMAS 

Produkto gamintojas atsako už tvarų produkto dizainą bei jo gyvavimo ciklą. EQUA produktuose nėra bisfenolio junginių, tokių kaip BPA, BPS ir BPF - cheminių medžiagų, randamų daugumoje plastikinių vandens buteliukų. 

Produktai su pažeista pakuote siūlomi klientams už mažesnę kainą, taip siekiant išlaikyti produktus rinkoje ir užtikrinti tvarų asortimentą. 

1.4 TVARI PAKUOTĖ IR ATLIEKOS 

Įmonė neturi tiesioginės įtakos su produkto gamyba susijusioms atliekoms mažinti, tačiau savo veikloje siekia pagal galimybes mažinti atliekų kiekį, skatinti antrinį pakuočių panaudojimą ir rūšiuoti savo atliekas. 

Įmonė nuolat siekia tobulinti savo pakuotes atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos principus bei gamtos resursų tausojimą. Visos EQUA pakuotės yra 100% perdirbamos. Atsirinkdama naujus verslo partnerius, EQUA nuodugniai įvertina, kad jų siūlomi produktai atitiktų reikiamus tvarumo reikalavimus, pvz. lipni juosta, dėžutės, lipdukai būtų pagaminti iš perdirbtų medžiagų ir būtų rūšiuojami. 

Pakuotes, gautas iš gamintojo ar kitų tiekėjų EQUA pakartotinai naudoja savo reikmėms (pvz. panaudoja siuntoms). 

SOCIALINĖ SRITIS 

EQUA supranta savo veiklos poveikį ją supančiai visuomenei bei suinteresuotosioms šalims ir savo iniciatyvomis siekia prisidėti prie atsakingo verslo vykdymo. 

2.1 ĮVAIROVĖ IR LYGIOS GALIMYBĖS 

EQUA užtikrina įvairovę bei lygias galimybes savo darbuotojams, pikėjams, tiekėjams, partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims, kurios prisideda prie įmonės veiklos. Įmonė netoleruoja jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, nepriklausomai nuo suinteresuotų šalių amžiaus, lyties, rasės, išsilavinimo, ekonominės padėties, neįgalumo, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, ar kitų kriterijų. 

2.2 KLIENTŲ SVEIKATA IR SAUGA 

EQUA rūpinasi savo klientų sveikata ir saugumu ir siekia užtikrinti, kad produktai (įskaitant produktų pakuotes) pasiektų juos nepažeisti. 

EQUA produktuose nėra bisfenolio junginių, tokių kaip BPA, BPS ir BPF - cheminių medžiagų, randamų daugumoje plastikinių vandens buteliukų. 

2.3 BENDRUOMENIŲ PARAMA 

EQUA aktyviai prisideda prie visuomeninių iniciatyvų ir pasisako už sąmoningos visuomenės kūrimą. 

Įmonė aktyviai prisideda ir pati dalyvauja kasmetinėse visuomeninėse akcijose („River Cleanup Lietuva“, „Už švarią Lietuvą!“). Įmonė taip pat remia bei aukoja iniciatyvoms „Niekieno vaikai“ (iniciatyva teikianti emocinę paramą sergantiems ar krizių centro vaikams) bei organizacijai „Raudonasis kryžius“ (organizacija teikianti humanitarinė pagalbą). 

VALDYSENOS SRITIS 

Siekdama užtikrinti savo veiklos ilgaamžiškumą, EQUA vadovaujasi gerosiomis valdymo praktikomis, kurios padeda užtikrinti produkto kokybę, atsakingą tiekimo grandinės veiklą, skaidrų įmonės valdymą, antikorupciją, bei kurti gerą įmonės reputaciją. 

3.1 PRODUKTO KOKYBĖ 

EQUA produkto kokybė yra vienas iš svarbiausių įmonės veiklos kriterijų. Nors EQUA neturi tiesioginės įtakos produkto gamybai, įmonė atidžiai renkasi tiekėjus ir partnerius, vertina viešai prieinamą informaciją apie įmonės ir jų produktų tvarumą. 

Siekdamas užtikrinti produktų kokybę, gamintojas testuoja kiekvieną produktą prieš paleisdamas jį i rinką. Taip pat, kiekvienas produktas turi atitikties deklaracijas, kuriomis užtikrinama produkto kokybė ir sauga ir atitiktis teisinėms reguliacijoms. 

3.2 ATSAKINGA TIEKIMO GRANDINĖ 

Atsirenkant partnerius ir tiekėjus įmonė taiko aplinkosauginius (aplinkai draugiškų produktų bei pakuočių ir susijusių produktų gamyba) ir socialinius (darbuotojų darbo sąlygos) kriterijus. Visi EQUA produktai yra pagaminti Europoje, siekiant užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir tiekti aukščiausios kokybės produktus. 

Įmonė palaiko glaudų bendravimą su savo tiekėjais telefono skambučių bei elektroninių laiškų pagalba. 

3.3 VALDYSENA 

Savo verslo veikloje, EQUA vadovaujasi darnaus valdymo principais, kurie užtikrina skaidrumą ir tinkamą verslo etiką bei atspindi įmonės vertybes tiek įmonės viduje (tarp darbuotojų), tiek išorėje (dirbant su tiekėjais, partneriais bei kitomis suinteresuotomis šalimis). Įmonė netoleruoja jokių korupcijos formų, bei siekia užkirsti kelią jų atsiradimui, laikydamasi aukščiausių etikos standartų visose savo veiklos srityse. 

ESG PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

4.1 ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

Remiantis šios politikos principais nustatytos svarbios EQUA aplinkosaugos, socialinės ir valdymo sričių temos, kurios taip pat integruojamos ir į bendrą įmonės veiklos planą. 

EQUA įsipareigoja nuolat stebėti ir valdyti savo veiklos poveikį aplinkai bei visuomenei, vadovaudamasi suinteresuotųjų šalių lūkesčiais, prekės ženklo gamintojo įsteigtomis nuostatomis, ir naujausia prieinama moksline informacija. 

4.2 ATSAKINGI ASMENYS 

Pastebėjus galimus tvarumo politikos pažeidimus, prašome informuoti įmonę, siunčiant užklausą el. paštu info@myequa.lt. 

EQUA įsipareigoja įgyvendinti visas reikalingas priemones apsaugoti asmenų, pranešančių apie galimus Politikos pažeidimus, duomenis bei apsaugoti juos nuo bet kokių neigiamų pasekmių. Šiai nuostatai įgyvendinti, EQUA yra paskyrusi atsakingą asmenį, turintį ribotą prieigą prie nurodyto el. pašto adreso ir kuris įsipareigoja neatskleisti siunčiamos informacijos asmenų tapatybės kitiems darbuotojams ar trečiosioms šalims. 

Visus pranešimus apie galimus Politikos pažeidimus nagrinėja EQUA įpareigoti asmenys.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  • Ši Tvarumo politika yra tvirtinama ir keičiama EQUA vadovo sprendimu. 
  • EQUA įpareigotas asmuo atsako už kasmetinę Politikos peržiūrą ir, jei reikia, ją atnaujina. 
  • Visi EQUA darbuotojai yra susipažinę su šia Tvarumo politika ir kiekvienas iš jų savo darbe laikosi Politikoje išdėstytų principų. 
  • EQUA siekia, kad šios Politikos principų laikytųsi ne tik jos darbuotojai, bet ir tiekėjai, partneriai, pirkėjai ir kitos suinteresuotosios šalys. 
  • EQUA paskirti atsakingi asmenys atsako už šios Politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę. 
  • Tvarumo politika yra viešai paskelbta EQUA interneto svetainėje. 
  • Politika taikoma ES teisės aktų ribose ir (arba) tiek, kiek ji neprieštarauja teisės aktams, įsigaliojusiems Lietuvos Respublikos ribose.